Kuba Meble

Twój koszyk jest pusty

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kubameble24.pl prowadzony jest przez Kuba Meble S. Ostaszewski, ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice,  NIP PL: 857-145-03-96, REGON: 812220345, adres poczty elektronicznej: sklep@kubameble24.pl. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

II. DEFINICJE

1.      DOSTAWA TOWARU - umowa zlecenia usługi transportu Towaru w miejsce wskazane przez Klienta zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, ew.  podmiotem trzecim ( w przypadku dostawy kurierskiej).

2.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4.      KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5.      KOSZYK - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;

6.      USŁUGODAWCA - Kuba Meble S. Ostaszewski, ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice,  NIP PL: 857-145-03-96, REGON: 812220345, adres poczty elektronicznej: sklep@kubameble24.pl. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

7.      PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8.      REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu Internetowego

9.      SKLEP INTERNETOWY - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.kubemeble24.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego;

10.  TOWAR - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego

11.  UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego

12.  USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona Usługobiorcy nieodpłatnie przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną umożliwiającą wybór i zakup Towaru od Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13.  USŁUGOBIORCA –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

14.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

III. FORMULARZ ZAMÓWIENIA

1.      Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu „złóż zamówienie”- do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.      Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

     Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

     Dostęp do poczty elektronicznej.

     Przeglądarka internetowa: np. Mozilla Firefox w wersji 10 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 34 i wyższej.

     Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768

     Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

3.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. INFORMACJE O CENACH I TOWARACH

1.      Informacje o Towarach oferowanych do sprzedaży zamieszczone są na stronie www.kubameble24.pl  wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów.

2.      Ceny Towarów zamieszczane są przy opisie Towarów. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.      Ze względu na ograniczenie wysyłki Towarów jedynie do terenu Polski, Sklep nie podaje informacji o podatkach i opłatach (np. opłatach celnych) oraz kosztach wysyłki zagranicznej.

4.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.      Fakt prezentowanych towarów nie odzwierciedla stanów magazynowych. Sklep www.kubameble24.pl zastrzega sobie prawo do wycofywania niektórych produktów ze strony. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe. Większość mebli twardych sprzedawana jest w paczkach do samodzielnego montażu. Ze względu na ograniczenie wynikające ze sposobu przedstawienia towaru kolory reprodukowane mogą nieznacznie różnic się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli

 

 

V. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY –FORMULARZ ZAMÓWIEŃ

1.      Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.      Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”. W oknie „Twój koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz  łączna wartość całego zamówienia. Powtarzając powyższa procedurę Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość. Klient może sprawdzić zawartość swojego koszyka, klikając na przycisk „Twój koszyk”, gdzie również Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty. W cenie towarów nie jest uwzględniony koszt dostawy. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć  wartość lub usunąć Towar. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku „Usuń”.

3.      Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest poprawne wypełnienie formularza zamówień dostępnego na stronie www.kubameble24.pl w zakładce” twój koszyk”. Zamówienia można składać 24h/dobę - te, które zostaną nadesłane w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego ( od poniedziałku do piątku).

4.      Po przesłaniu zamówienia ( po kliknięciu „Zamawiam i płacę”)  - nie później niż w terminie 1 dnia roboczego- nasi Pracownicy każdorazowo dzwonią do Klienta w celu potwierdzenia danych, ustalenia szczegółów zamówienia, określenia kosztów oraz terminu dostawy  i wysyłają drogą elektroniczną druk z indywidualnym nr zamówienia  (kopia zamówienia).

5.      Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego złożenie zamówienie (kopia zamówienia) Klient jest zobowiązany do wpłaty zaliczki, której wartość wynosi ok.10% wartości zamówienia- nie mniejszej natomiast niż ustalony wcześniej koszt przesyłki/ transportu towaru  do Klienta (płatność należy dokonać przelewem  lub przez serwis płatności pl). Wszystkie dane niezbędne do przelewu znajdują się na kopii zamówienia.

6.      Po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na naszym koncie przystępujemy do realizacji zamówienia. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji - z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

                                                            

VI. KOSZT, TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

1.      Ze względów logistyczno-serwisowych Sprzedawca realizuje dostawy  na terytorium: Rzeczpospolitej polskiej, po przez następujące sposoby dostawy:

     Transport własny Sprzedawcy

     Przesyłka kurierska

     Przesyłka kurierska pobraniowa

Nasi Dostawcy pracują do poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Transport nie obejmuje wnoszenia zakupionego towaru do mieszkania Klienta.

2.      Istnieje również możliwość odbioru osobistego, adres: Kuba Meble, S. Ostaszewski, ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice. Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową, lub telefonicznie kiedy towar będzie gotowy do odbioru.

3.      Wybór sposobu, oraz koszt dostawy zależą do wielkości i wagi zamówionego towaru. Koszt dostawy zależny jest też od odległości jaką należy przebyć w celu dostarczenia towaru. Sprzedawca zawsze zaproponuje Państwu  optymalną ofertę transportu. Koszty związane z dostawą pokrywa Klient. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Zapewniamy bezpłatny transport na terenie miasta Gryfice.

4.      Na okres dostawy Towaru składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie, dostępność Towaru, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę kurierską/transport Firmowy. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą „ z góry” - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia  zaksięgowania wpłaty zaliczki na koncie Sprzedawcy.

   W  przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu, lub po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na naszym koncie.

5.      Jeżeli  Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary  objęte zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:

     podtrzymanie woli realizacji zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo

     rezygnacji z całości zamówienia, albo

     zmianę zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.

6.      Sklep sugeruje Klientom, aby rozpakowali przesyłkę w obecności kuriera i sprawdzili, czy nie jest uszkodzona. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny. 

 

VII. FORMY I SPOSOBY PŁATNOŚCI ORAZ ZWROT NALEŻNOŚCI

1.      Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki na konto wskazane przez Sprzedawcę, w wysokości 10% wartości zamówionego towaru- nie mniejszej niż ustalona  wartość kosztu transportu towaru do Klienta. Na pozostałą kwotę do zapłaty Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

     Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

     Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank PEKAO SA I o/Gryfice
nr konta bankowego: 7312 4038 4211 1100 0030 8211 30

     Płatności w systemie ratalnym - realizacja w sklepie - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez:

- spółkę Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Strzegomska 42c zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000094876, NIP 898-101-19-92, REGON 930695605;

- spółkę Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000039887, NIP 657-008-22-74;

     Płatność kartą płatnicza – realizacja w sklepie- transakcja przeprowadzona za pomocą serwisu płatności: Bank BPH Polskie e Płatności

2.      W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:

      w przypadku płatności on-line (szybkim przelewem lub kartą), należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu płatności pl,

      w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności,

      w przypadku płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem), należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru.

3.      W przypadku, gdy Klient nie odebrał Towaru (przesyłki):

     zapłaconego z góry- towar przesyłany jest zwrotnie do Sprzedawcy. Klient ma możliwość zlecenia ponownego wysłania Towaru. W razie ponownej dostawy Towaru, Klient ponosić będzie opłatę za przesyłkę w wysokości i na zasadach określonych przy złożeniu zamówienia. Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki – chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego zamówienia.

     za pobraniem, zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki – chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki).

VIII. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.

1.      Klient będący konsumentem może zrezygnować z zakupu dokonanego w Sklepie – to jest odstąpić od umowy – bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VIII.7 Regulaminu. w terminie 14 dni. Termin liczony jest od dostarczenia Klientowi Towaru.

2.      Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem albo oświadczenia wraz z Towarem pisemnie na adres Sprzedawcy:  Kuba Meble, S. Ostaszewski, ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczt elektronicznej na adres: sklep@kubameble24.pl.

3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

     dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

-obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo - polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

     dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi  dokonane przez niego płatności, nie uwzględniając kosztu dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.       Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice

6.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.      Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

- Konsument ponosi koszt dostawy produktu do Sprzedawcy.

- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

- W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

     świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

      w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

     w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

      w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

      w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

     w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

     zawartej w drodze aukcji publicznej;

      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.      W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie (czyli realizacji prawa odstąpienia od umowy), umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

10.  Złożenie samego oświadczenia bez jednoczesnego zwrotu Towaru pociąga za sobą obowiązek niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni, zwrotu Towaru.

11.  Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru należy dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.

12.  Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta.

13.  Przed dokonaniem zwrotu prosimy o kontakt z naszym pracownikiem.

14.  Uiszczona przez Klienta cena za Towar zostaje niezwłocznie zwrócona po odstąpieniu przez Klienta od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

15.  Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu, w miarę możliwości powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami, jeżeli zostały wydane wraz z Towarem, na adres Sprzedawcy: Kuba Meble, S.Ostaszewski, ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice. Zwracany Towar powinien być kompletny i nieużywany, z zastrzeżeniem że Towar może podlegać wypróbowaniu w zakresie w jakim jest to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i sposobu działania.

16.  Klientom nie będącym konsumentami prawo do odstąpienia od umowy.

IX. REKLAMACJA TOWARU

1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym

2.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

      pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice

      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kubameble24.pl

      za pośrednictwem formularza: pobierz formularz reklamacyjny

4.       Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

      informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

      żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

      danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.      W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres ul. Mickiewicza1, 72-300 Gryfice. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.      Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. XI.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. XI.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

X. PROMOCJE

1.      Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.

2.      Promocje nie łączą się ze sobą (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

3.      Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.      Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

3.      Klient zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

4.      W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

5.      Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

6.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Chwilowo brak ulotek.
Szybke dostawy
na terenie całej Polski,
Wielkiej Brytanii
i Skandynawii.
Oferujemy profesjonalny
montaż zakupionych
u nas mebli oraz usługę
wnoszenia.
Wykonujemy aranżacje,
dekoracje i wizualizację
komputerową wnętrz.

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda
Dogodne raty Wszelkie prawa zastrzeżone. Kuba Meble © 2010, ul. Mickiewicza,1 72-300 Gryfice
Korzystając z serwisu KubaMeble24.pl akceptujesz jego regulamin.